O projektu - zámek Lipová

PROJEKT ZÁCHRANY BAROKNÍHO ZÁMKU V LIPOVÉ

Zámecký areál v Lipové u Šluknova se nachází v překrásné romantické krajině šluknovského výběžku, který je dosud nedotčenou enklávou, kterou postupně objevují první turisté, a to především z Německa. Zámek sám je příkladnou ukázkou umírněné vrcholně barokní architektury u nás s výraznými interkulturními celoevropskými přesahy. V současné době je předními historiky jeho architektonická podoba nazývána barokním minimalismem a patří tak k nejvzácnějším stavbám v Česku. Byl postaven jedním z nejvýznamnějších a zároveň nejstarších evropských šlechtických rodů. Salm-Reiffersheidtové v postavě Viléma Leopolda také založili samostatnou rodovou větev Salm-Reifferscheidt-Hainspach, píšící se po panství Hainspach (dnes Lipová).

Zámek byl donedávna obklopen zpustošenou barokní zahradou a zámeckým parkem, které v podstatě již přestaly existovat, a rybníkem. Dnes se zámecký park díky především finanční podpoře evropské unie opět stává jednou z dominant severních Čech.

Místo samo je velmi dobře přístupno z německého území, nachází se zhruba šestnáct km od proslulých lázní Bad Schandau a čtyřicet km od Drážďan. Je rovněž velmi dobře přístupno z německé dálniční sítě, čímž je vytvořen zásadní předpoklad pro využití komplexu jako evropského kulturně -vzdělávacího centra, které by mělo naplňovat ideály soužití občanů různých národností. Předpokládáme, že areál bude v maximální možné míře zpřístupněn veřejnosti, ale rovněž bude sloužit těm, kteří se zaslouží o záchranu tohoto objektu.

Jak svojí polohou, tak programem, kterým bychom chtěli tento objekt oživit, by měl zámek Lipová (Hainspach) splňovat parametry marketingově zajímavého projektu, který bude atraktivní nejen v regionu severočeském, ale měl by být ukázkou mezinárodního kulturního souznění. Mimo expozice týkající se života v době barokní a přibližující dějiny zámku a rodu Salmů chceme v našich prostorách přiblížit také dějiny Saska jako našeho nejbližšího souseda od středověku až do dvacátého století. 

Základní ideou projektu je obnova památkově chráněného zámku v jeho původní podobě z doby vzniku kolem poloviny osmnáctého století. Zámek nebyl prakticky po celou dobu své existence stavebně upravován ani jakkoli přestavěn a tím se zařazuje mezi nejvýznamnější obdobné objekty v Česku s tím, že se jedná o prakticky jedinou dochovanou zámeckou stavbu významného architekta Girolama Costy postavenou v duchu tzv. barokního minimalismu. S Evropou a její kulturní historií spojuje toto místo osoba zakladatele zámku, který pocházel ze šlechtického rodu, jenž může písemně doložit své první předky již od desátého století a který je nepochybně svázán nejen s mnoha královskými evropskými rody, ale pro nás především s významným rodem Lucemburků.

Rekonstrukce objektu zámecké budovy si klade za cíl jeho plnou historickou i uměleckou rehabilitaci, kdy dojde v první fázi obnovy k zajištění statiky objektu, obnovení střechy a jednotlivých pater včetně zajímavých sklepních prostor, které se nacházejí pod zámeckou budovou.

Původní barokní náčrt základů zámku z roku 1737
Původní barokní náčrt základů zámku z roku 1737

Po své rekonstrukci by měl zámek sloužit veřejnosti: počítáme s jeho zpřístupněním v rozsahu cca – 10 – 15 místností prvního patra, přičemž by zde měla být expozice přibližující život na zámku v osmnáctém a devatenáctém století. Přízemí zámku by mělo sloužit jako výstavní prostory pro sezonní výstavy a depozitáře pro historické a umělecké sbírky. Druhé patro by potom mělo být využíváno jako centrum kultury a vzdělávání, které bude provozováno ve spolupráci s vybranou českou vysokou školou a zároveň i s kulturní a vzdělávací institucí z Německa.

Předpokládáme, že rozsáhlé podkroví zámecké budovy bude časem adaptováno na apartmány sloužící jako zázemí pro uživatele zámeckého areálu, především pro ty, kteří zásadním způsobem přispějí k záchraně zámku a zároveň pro ty, kteří budou svojí činností zámecký areál oživovat a tím přispějí k rozvoji kultury i k poznání historie v této části Evropy.

Revitalizace objektu má za cíl zpřístupnit veřejnosti cca 80% podlahové plochy objektu s tím, že formou rekonstruovaných interiérů a formou muzejních expozicí představí život významné evropské šlechty v osmnáctém století v Čechách a zároveň její vazby na tehdejší evropské dění. Interiéry budou také umožňovat přednáškovou, výstavní a koncertní činnost.

Revitalizace zámeckého parku představí návštěvníkům jak barokní zámecký parter vycházející z francouzských barokních předloh tak anglické parkové úpravy, běžné ve století devatenáctém. Součástí parku bude zrekonstruovaná barokní zahrada, kde chceme postupně obnovit zámeckou štěpnici i okrasné květinové záhony. Počítáme i s vybudováním zrekonstruované budovy oranžerie, fíkovny, budovy hospodářského dvora a skleníků, které tvořily s tehdejším zámeckým areálem nedílný celek. Tyto rekonstruované prostory budou sloužit edukačním účelům propojeným s poznáváním a rekreací v prostorách zámeckého parku, který byl původně součástí celého krajinářského komplexu. V současnosti je naší snahou tuto koncepci pokud možno v maximální míře znovu obnovit.

Se zajímavou polohou této významné historické i stavební památky ležící poblíž významného krajinného celku Česko–saské Švýcarsko a nedaleko Děčína, ale především Bad Schandau i Drážďan, můžeme v budoucnosti spojovat zajímavé marketingové cíle v oblasti nejen regionální kultury, ale i v kontextu celostátním i celoevropském. Mimořádný kulturní potenciál předurčuje zámek v Lipové k budoucímu velmi významnému postavení mezi severočeskými památkami i mezi památkami celého regionu česko – saského příhraničí a k jeho využití jako cíle rodinných výletů,  organizovaných zájezdů cestovních kanceláří, ale především jako cíle pobytů v  kulturně - vzdělávacím centru, které do budoucnosti má ambice sbližovat český a německý národ, jehož vazby byly v osmnáctém století pevné a především vstřícně přátelské.

Při rekonstrukci památkově chráněného komplexu budov v Lipové se VIA TEMPORA NOVA řídí doporučeními NPÚ a veškerými zákonnými normami, určujícími nakládání s takovýmito objekty.

Rekonstrukce historicky cenných, respektive památkově chráněných objektů se v ČR řídí právními normami. Základní právní normou, která vymezuje péči o památky v České republice, je takzvaný Památkový zákon - zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 66/1988 Sb. Péče o památky musí být citlivá, především by pak nemělo při údržbě, opravách a rekonstrukcích docházet k poškození našeho kulturního dědictví.

VIA TEMPORA NOVA chce svojí činnosti ve spolupráci s ostatními přispět k zachování kulturního dědictví České republiky. Účelem památkového zákona je zabezpečit ochranu kulturních památek jako součást kulturního dědictví společnosti, hmotného svědectví dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelného bohatství státu.

Památka zámek Lipová: zapsána do státního seznamu památkově chráněných objektů 3. 5. 1958, číslo rejstříku 25843/5-3809. okres Děčín, obec Lipová, katastrální území Lipová, obec s rozšířenou působností – Rumburk, Obecní úřad Lipová, Stavební úřad Městský úřad Šluknov, Městský a finanční úřad Rumburk.

 

Doplňující informace

Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA