Generální plán rekonstrukce parku

Dne 19. 3. 2015 byla zahájena fyzická realizace projektu Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u Šluknova. Projekt bude podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad dotací do výše 10.918.113,51 Kč.

Cílem projektu je revitalizovat rozsáhlé území v intravilánu obce, které by mělo představovat její reprezentativní infrastrukturu. Prostory zámeckého parku budou volně přístupné veřejnosti a budou sloužit jak pro účely rekreace, setkávání, neorganizovaného trávení volného času, tak pro kulturní, komunitní akce, případně obřady.

V rámci projektu dojde k revitalizaci území o ploše cca 1 ha. V prostoru zámeckého parku budou obnoveny parkové zdi a bude vytvořena síť cest pro pěší, které zpřístupní obnovený zámecký park široké veřejnosti.

Partnery projektu jsou obec Lipová a Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. Partneři projektu se po jeho dokončení budou podílet na organizaci a propagaci kulturních a komunitních akcí.

Spolek Via Tempora Nova na svých webových stránkách dokumentuje fotografie a novinkami průběh prací.

Předpokládané ukončení projektu: 30. 10. 2015

 

Výchozí stav parku

 

Kontrolní den v dubnu 2015 v zámeckém parku za přítomnosti všech zúčastněných partnerů projektu.

 

Neprostupnou džungli vystřídala volná plocha kterou bude třeba zkultivovat a připravit pro výsadbu nových dřevin. Celá plocha podzámecké zahrady je navíc silně podmáčená a znehodnocená mnohaletým růstem náletových dřevin.

 

Terénní úpravy probíhají i přímo pod zámkem

 

Nově budujeme základy parkové cestní sítě

Nastupující jaro přináší do zámeckého parku v letošním roce nejen terénní úpravy a hromady hlíny a štěrku, ale také rozkvetlou a voňavou romantickou nádheru či nové listy na jedné z nejstarších a největších babyk v naší republice, která je obklopena náručí staletých dubů, javorů a kaštanů.

 

Vlevo: Překrásně kvetoucí exemplář  Střemchy obecné (Prunus padus) nad zámkem u zámeckého rybníka | Vpravo: Jedna z nejkrásnějších babyk rostoucích v Česku (Javor babyka, Acer campestre) se nachází před zámkem u rybníka. Jedná se o zřejmě čtvrtý největší a nejstarší exemplář rostoucí na našem území.

Začínají zemní práce na hlavní opěrné zdi a na velké mlatové odpočinkové ploše pod ní nad podzámeckou zahradou.

 

Ke stažení

 

Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA