Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové

(Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová)

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s.
ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.
 

PARTNEŘI PROJEKTU

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO
NORWAY
RECOC PRAHA
 

Není pochyb, že Česká republika patří k významným nositelům evropského, potažmo světového, kulturního dědictví. Přesto řada památek, které by v jiných zemích byly chloubou, se u nás díky řadě vlivů rozpadá, barokní krovy propadají klenbami do přízemí, barokními parketami se dokonce topí a ze zámeckých parků jsou nehostinné džungle. 

Osud byl k naší vlasti poměrně příznivý a obě světové války ušetřily většinu z více než 40 000 vzácných nemovitých kulturních památek. Tento stav můžeme nejlépe porovnat  kupříkladu se sousedním Německem a se stavem historických objektů tam. Zahraniční návštěvníci žasnou nad originály historických objektů a při cestách českou krajinou mnohdy ale žasnou i nad jejich často zoufalým stavem a nedovedou pochopit, že to, co se nepodařilo úsilí válečnému, se daří úspěšně současnosti. 

Obrovské kulturní bohatství Evropy, odkaz našich předků, vzácné a nenahraditelné svědky kontinuity naší národní historie neuvěřitelně lehkomyslně gumujeme z mapy naší paměti. Ačkoliv se Česká republika zavázala mezinárodními smlouvami - kupř. podepsala Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy – tyto smlouvy dlouhodobě nenaplňuje, anebo rozhodně ne v tom rozsahu, v jakém by bylo potřeba. Tuto realitu vnímají všichni zainteresovaní, mezi něž se v posledních letech začlenil i náš spolek.

Jedinečný kulturní potenciál Ústeckého kraje rostl po staletí a vždy vycházel z kulturní provázanosti mezi živlem českým a německým. Vše pozitivní, co z tohoto ducha spolupráce můžeme prezentovat, zároveň může sloužit jako nejlepší příklad spolupráce v nové Evropě. Snažíme se ukázat nejen historii tohoto regionu, ale vytváříme vědomě místo, které umožňuje svým občanům aktivní zapojení do kulturního dění. Přirozeným a po staletí zavedeným kulturním centrem naší země je Praha. To je naprosto logické, nicméně to v žádném případě neznamená, že by špičková kultura neměla mít své přirozené místo i v regionech. 

Nejedná se nám jen o opravu a údržbu památek, ale ve stejné míře o prezentaci živé kultury. Jsme si vědomi, že kultura a ochrana nemovitého kulturního dědictví zvláště je významnou součástí života kraje, podmínkou jeho konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje. Jako významný faktor rozvoje konkurenceschopnosti má kultura a ochrana kulturního dědictví vazbu jak na obyvatele kraje, tak na jeho návštěvníky. Má také přirozeně rozměr ekonomický – finanční prostředky nejen potřebuje, ale také přináší. Kulturní paměť je veliká. Chceme se jako dobří hospodáři starat o její zachování a pokračování. Jsme rádi, že se k nám již připojili instituce krajské i státní, počínaje ministerstvem kultury. Je třeba, aby se tato instituce starala nejen o památkový fond státní, především o velké a již dnes proslavené objekty, ale i o ty menší a méně známé, které spoluutvářejí ráz naší malebné krajiny. Ty potřebují naší pozornost především, dříve než nenávratně zmizí. Chceme zároveň spoluvytvářet kulturní prostor a osobní vztah k místu, kde lidé žijí. V civilizovaném světě je běžné, že se kulturní dění nesoustřeďuje jen do hlavního města a velkých center. Chceme proto být příkladem v pořádání kulturních akcí i na okraji severočeského regionu a ukázat, že tato cesta je správná.

Jedním z veřejných zájmů České republiky je zájem na jejím hmotném kulturním dědictví, tedy historicky vzniklých kulturních hodnotách tvořících součást prostředí života současné a budoucí společnosti. Významným segmentem hmotného kulturního dědictví je památkový fond, jehož součástí jsou i krajinářské kompozice jako součást kulturní krajiny

Památkový fond, jehož hodnoty historické, umělecké, esteticko - emocionální, užitkové a četné další jsou z povahy věci nenahraditelné a tvoří zjevně jednu z nejvýznamnějších složek národního kulturního bohatství - národního kulturního pokladu České republiky. Chceme svým malým dílem přispět k tomu, aby tento kulturní poklad nebyl ochuzován. Památky nevypovídají jen o tom, co bylo, ale mnohé i o současnosti a tím i budoucnosti národa.

Program zachování, rekonstrukce a revitalizace zámeckého areálu Lipová u Šluknova

Předkladatel: VIA TEMPORA NOVA z.s. 

Předkládáme tímto základní koncept Programu záchrany, rekonstrukce a revitalizace areálu zámku v Lipové. Obec Lipová leží v nejsevernějším výběžku českého státu obklopena ze tří stran saským územím. Význam nemovité kulturní památky zámek Lipová u Šluknova je zcela nezpochybnitelný nejen ve své regionální podstatě ale i z hlediska kulturních hodnot celostátních s širším interkulturním přesahem, zejména do oblasti Saska. Její význam zhodnotila již pilotní studie SURPMO z osmdesátých let minulého století. Památka se nachází uprostřed památkově chráněného parku, který byl v roce 2015 rekonstruován zhruba dvaceti pěti milionovým nákladem a v současnosti již láká k návštěvě. Celý zámecký areál leží v centrální části intravilánu obce, je lokální i krajinnou dominantou s úzkou návazností na okolní krajinu, která je v současnosti postupně rovněž revitalizována (řada realizovaných akcí obce Lipová, kupř. rekonstruovaný zámecký rybník, parkové úpravy obce, vzorová rekonstrukce podstávkového domu či kostela sv. Šimona a Judy, směřující k celkové obnově původního urbanistického a krajinného charakteru). 

Cílem naší neziskové organizace, spolku VIA TEMPORA NOVA je záchrana, rekonstrukce a revitalizace zámeckého areálu v Lipové u Šluknova. Tento areál, který patří mezi největší a nejvýznamnější svého druhu v Ústeckém kraji pak chceme dlouhodobě zpřístupnit široké veřejnosti a tím přispět významnou měrou ke zvýšení cestovního ruchu v oblasti. K tomuto cíli směřovala a směřuje řada konkrétních kroků. Zámecký areál se skládá z vlastní budovy zámku a ze zámeckého parku a zahrady. Celý komplex je památkově chráněn, momentálně je na seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek ČR. Zámek i přilehlé pozemky naše občanské sdružení vykoupilo, zajistilo projektovou dokumentaci nutnou k získání stavebního povolení (uděleno v roce 2012), a započala základní sanace nejohroženějších částí zámeckého parku i vlastní zámecké budovy. Na realizaci našeho cíle spolupracujeme nejen s obcí Lipová ale i s Krajským úřadem Ústeckého kraje, s Ministerstvem kultury i Národním památkovým úřadem ČR, Ministerstvem životního prostředí i Ministerstvem pro místní rozvoj. Všechny tyto instituce nás již podpořily významnými dotačními tituly. 

Do současné chvíle jsme na podporu našeho cíle obdrželi řadu dotací a podpor jak ze soukromého sektoru, tak od výše uvedených institucí. Z těchto prostředků bylo nejen započato se základní sanací objektu zámku, ale především byl z velké části realizován program revitalizace zámeckého parku.

Plán využití a prezentace stavby je nedílnou součástí Projektu záchrany a obnovy nemovité kulturní památky, zámku v Lipové. Projekt předpokládá takové využití, které upřednostňuje veřejné zájmy, vzhledem k možnostem, které stavba zámku umožňuje. Velmi významným se nám jeví interkulturní spolupráce s příhraničními subjekty ze saské strany, s nimiž bychom chtěli realizovat prezentační akce týkající se vzájemných kulturních vazeb, společné historie i programových cílů edukačních. Celý zámecký areál bude přístupný veřejnosti v podstatě po celý rok, přičemž prioritní budou prohlídky zámeckých interiérů, výstavní, koncertní a kulturně vzdělávací činnost. Tento program je nastaven dlouhodobě, přičemž v tento okamžik nevylučujeme určitý stupeň interaktivního přizpůsobení momentálnímu stavu společenských potřeb jak na české tak na saské straně. Vždy však bude prioritním programem zpřístupnění zámku veřejnosti. S tímto základním a zásadním záměrem přistupujeme od samotného počátku k rekonstrukci a revitalizaci objektu, který by měl být rekonstruován v duchu použití původních technologií a konstrukcí. Zcela původní využití objektu jako objektu k bydlení vysoké evropské aristokracie bude dosaženo pouze náznakovou instalací interiérů, neboť původní interiérové zařízení se nedochovalo. 

Zásadním pozitivem tohoto projektu je jeho společenský přínos, záchrana významné nemovité kulturní památky, jejíž význam pro obec a její okolí je zásadní, pro širší region pak nezanedbatelný. Životní prostředí v okolí zámku se významnou měrou zkvalitní poté, co bude zcela obnovena parková úprava, typická pro barokní zahrady včetně oranžerie a fíkovny, kde bychom rádi rovněž návštěvníkům atraktivní formou ukázali, jak se naši předci starali o vzácný rostlinný materiál, jehož sbírkový fond zde chceme rovněž obnovit. Park tak bude (v současnosti již obnova probíhá) sloužit veřejnosti jako volně přístupný prostor a to celoročně. Vlastní zámek poskytne nejen nové pracovní příležitosti jak stálé, tak sezonní, především pak ale umožní kulturní, společenské i vzdělávací možnosti, které nejen severočeský region obohatí o významnou novou kvalitu. 

V oblasti cestovního ruchu pak můžeme stavět na současných trendech v regionu, kdy se zásluhou nově zrekonstruovaného zámku (za použití fondů EU) ve Šluknově (který byl ještě nedávno ve stejně žalostném stavu jako je dnes Lipová) každoročně zvyšuje návštěvnost oblasti zhruba o 10%. Toto faktum nás opravňuje k optimistickým prognózám do budoucna.

Rekonstrukce zámeckého parku, která již z velké části proběhla, nabízí komplexní řešení území nacházející se v centru obce, přičemž nabízí řadu zpevněných ploch určených pro volnočasové aktivity i rekreační zóny určené pro zatraktivnění cestovního ruchu v dané lokalitě. 

Ze širšího pohledu má také projekt významné multiplikační efekty, především na vytvoření nových pracovních míst, nepřímé vytvoření či udržení pracovních míst nejen v obci ale i v širším regionu a to zejména v cestovním ruchu. Realizace projektu znamená zkulturnění místa, získání prostoru pro komunikaci, prostor pro individuální i skupinovou rekreaci, především pak záchranu nemovité kulturní památky před zánikem – a tím navázání historické kontinuity místa i jeho obyvatel na obou stranách česko německé hranice.

Základní koncepci tohoto programu naplňuje Via Tempora Nova svojí činností již od roku 2009, kdy zahájila svoji činnost významnou výstavou o nejohroženějších nemovitých památkách v ČR a to na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V roce 2011 zakoupením objektu zchátralého zámku v Lipové u Šluknova a započetím jeho záchrany pak v konkrétní rovině začala naplňovat záměr Koncepce památkové péče. V současnosti se významnou měrou podílíme také na medializaci problematiky záchrany nemovitého kulturního dědictví. 

Umělecky, historicky a typologicky zapadá objekt zámku v Lipové plně do bohatého památkového fondu evropského významu s vysokou mírou autenticity zachování, jenž je podstatným a nenahraditelným nositelem národní a státní identity. 

Základním cílem je tedy záchrana ohrožené nemovité kulturní památky zapsané v seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek, její následné využití pro kulturní a výchovně vzdělávací účely, přičemž na předním místě má náš projekt i ochranu tradičních společenských hodnot a zachování povědomí o kulturním dědictví a památkách. Ve všech těchto bodech je náš projekt plně kompatibilní se SWOT analýzou koncepce památkové péče, stejně tak jako s příležitostmi, které památkový fond předkládají veřejnosti k pochopení jako zdroj národního sebevědomí, společenské soudržnosti a identity a současně tolerance mezi různými národy a jejich kulturami, což je zvláště významný prvek v oblasti Šluknovska, stejně jako zachování kulturně historického potenciálu krajiny a lokalit místního významu.

Projekt záchrany zámku v Lipové rovněž plně akceptuje rozvoj potenciálu památkového fondu, zejména v oblasti využití v turistickém ruchu jako prorůstového ekonomického činitele bez negativních dopadů na památkový fond a životní prostředí. Rovněž tak podporujeme rozvoj malého a středního podnikání s vysokým podílem kvalifikované práce související s péčí a využíváním památkového fondu.  

Cílovou skupinou našeho projektu jsou nejen obyvatelé obce, rekreanti a turisté navštěvující region a zvyšující tak přeshraniční turistický ruch, ale rovněž tak účastníci vědeckých seminářů, které se budou organizovat v zámecké budově. Významnou cílovou skupinou jsou pak i návštěvníci kulturních akcí, které se již v rámci projektu záchrany zámku v Lipové pořádají v zámeckém parku, který je již částečně upraven pro tyto potřeby. 

 

Mgr. Jan Rapin PhD. MBA  tel.: 602148343, mail.: jan.rapin@seznam.cz
VIA  TEMPORA  NOVA
Václava Moravce 15, 27342 Stehelčeves

Kdo je VIA TEMPORA NOVA?

Spolek VIA TEMPORA NOVA si dalo za úkol zachránit alespoň některé z těžce chátrajících objektů, vrátit jim původní vzhled a autenticitu, dát novou náplň jejich využití, a vrátit je tak funkční v plné kráse do života České republiky a na kulturní mapu Evropy. Obrazně řečeno, je to zasazený strom, který nabídne stín našim potomkům.

VIA TEMPORA NOVA zabezpečuje vysokou odbornost a efektivitu prováděných činností, spolupracuje s památkáři a špičkovými odborníky všech potřebných profesí. Při nabídce spolupráce zaručuje transparentnost a korektnost, založenou na kontinuální, dlouhodobé spolupráci a činnosti obnovy, při nichž se počítá s maximálním využitím odpovídajících fondů záchrany kulturního dědictví. Zachráněný objekt výrazně posílí infrastrukturu regionu a image České republiky. Revitalizační program je vždy stavěn na míru objektu, krom jiného včetně realizace nových expozic a jejich zpřístupnění veřejnosti.

Úvodní výstava našeho projektu záchrany památkově chráněných objektů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vzbudila oprávněný zájem a uznání. Na tuto aktivitu navazujeme  již realizací záchrany konkrétních nemovitých kulturních památek. V současné době se snažíme o záchranu jednoho z nejvýznamnějších barokních objektů na území Ústeckého kraje, zámku v Lipové. Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek a my pevně věříme, že se nám podaří přesvědčit zástupce kraje i státu, že je potřeba dostát nejen mezinárodním dohodám o ochraně kulturního dědictví, ale že je třeba se aktivně zapojit do realizace rekonstrukce a revitalizace tohoto objektu, aby byl naplněn sám smyls existence všech kulturních institucí, které mají ve svém programu ochranu nemovitého kulturního dědictví naší země. Totéž pak platí i jednotlivých občanech této země, jimž by nemělo být cizí pomoci záchraně a obnově našeho kulturního dědictví.