Informační leták II

PROJEKT REKONSTRUKCE A REVITALIZACE NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY ZÁMEK LIPOVÁ U ŠLUKNOVA

Původní podoba zámku ze začátku dvacátého století

ČÍM JE ZÁMEK V LIPOVÉ VÝJIMEČNÝ A PROČ JEJ REKONSTRUUJEME

Výjimečnost zámku v Lipové u Šluknova spočívá hned v několika rovinách. Zřejmě nejdůležitějším momentem je architektura objektu, posléze jeho umístění jak v dané lokalitě, tak v regionu severních Čech a v neposlední řadě můžeme výjimečnost objektu spatřovat i v jeho propojenosti na zakladatele zámku, významný evropský šlechtický rod Salmů. Architekturu zámku v Lipové popsal podrobněji ve své odborné studii již Dr. Líbal v osmdesátých letech minulého století, a dochází k závěru, že se jedná o zcela výjimečnou stavbu, která stavěna v prvé polovině osmnáctého století v sobě ukrývá významné konstrukční a stavební prvky jak raného baroka, tak specificky české stavební postupy skloubené s módními evropskými stavebními trendy. Vzniká tak v době nastupujícího rokoka velmi uměřená stavba, vycházející sice z klasických barokních forem a vzorů, ale dávající jednoznačně přednost klasické střídmosti a uměřenosti před přílišnou barokní okázalostí či dokonce rokokovou frivolností. Tato velmi zajímavá forma je v současnosti znalci a historiky architektury nazývána barokním minimalismem. Celek je vzácnou dominantou, která v regionu severních Čech, ale i přilehlém Sasku, nemá obdoby. Stavba je také jednou z pouhých dvou dochovaných staveb, které jsou připisovány významnému malíři a architektovi Girolamu Costovi. To vše vedlo k rozhodnutí zámecký areál zachránit, rekonstruovat a revitalizovat tak, aby sloužil široké veřejnosti. Spolek Via Tempora Nova se zasloužil nejen o vykoupení zámeckého areálu ale i o zajištění všech projektů a povolení souvisejících s rekonstrukcí a již v roce 2015 zajistil obnovu zámeckého parku. V následujících letech pracoval na získání významné dotace z fondů EHP – Norsko, což bylo korunováno úspěchem v roce 2021, kdy byly získány finanční prostředky na stavební obnovu severního křídla zámecké budovy. Bezprostředně poté byly zahájeny sanační práce na objektu, zejména odstranění suti a bylo zahájeno postupné dozdění zaniklých konstrukcí budovy. Již po několika měsících bylo možno instalovat první záklopové stropy a začít s obnovou propadlých kleneb přízemí zámku.

Ke stažení

 

Kategorie aktuality: